Intentieverklaring Privacy

De nieuwe wet op de privacy (AVG) verplicht onze vereniging zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van onze leden. Het niet naleven van de richtlijnen kan zelfs leiden tot boetes. Gaan we echter verstandig om met de persoonlijke gegevens die ons zijn toevertrouwd, dan zal het niet zover komen.

U als coördinator/begeleider van een van de onderdelen van het Knooppunt, beschikt over persoonlijke gegevens van leden. Dit kan heel beperkt zijn (naam, telefoonnummer) tot meer uitgebreid (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekening). U hebt deze gegevens nodig om de activiteit die u coördineert of waar u leiding aan geeft te kunnen uitoefenen. Prima, geen probleem.
Hieronder volgen een aantal richtlijnen, vanuit de wet op de privacy, waar u rekening mee moet houden:

  • U bezit uitsluitend persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit.
  • Persoonlijke gegevens van leden die niet (meer) nodig zijn dienen te worden vernietigd.
  • Persoonlijke gegevens van leden worden zorgvuldig bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden.
  • Persoonlijke gegevens van leden worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de activiteit. Indien hier sprake van is dan dient betrokkene ook de privacyverklaring te ondertekenen.
  • Inschrijfformulieren voor één specifieke activiteit, alsmede de deelnemerslijsten, dienen nadat de activiteit is gepasseerd, te worden vernietigd.
  • Bij vragen over het gebruik van foto’s (portretrecht) verwijst u leden naar hetgeen hierover is vermeld op de website en in ons blad Contact.
  • Bij het versturen van berichten via e-mail aan meerdere personen dient altijd gebruik te worden gemaakt van BCC.

Hierbij verklaar ik mij te houden aan de richtlijnen zoals vermeld in deze intentieverklaring privacy.
Naam:                               Datum:                                 Handtekening: