Spelregels sjoelen

Hieronder staat het officiële Spelreglement van de Algemene Nederlandse Sjoelbond:

3.1 ALGEMEEN

Indien in dit reglement hij, deelnemer, speler, enz. wordt vermeld, dan worden hiermee ook de  vrouwelijke leden bedoeld, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 SPEELWIJZE

a. Elk spel begint met 30 schijven.
b. De deelnemer wordt geacht de schijven vóór aanvang van het spel te hebben geteld.
c. Een schijf is in het spel zodra deze de streep bij de afzetbalk geheel voorbij is.
d. Is een schijf éénmaal in het spel dan mag deze door niemand meer aangeraakt worden.

Uitzonderingen  hierop zijn:

1. Een schijf die buiten de bak geraakt.
2. Een schijf die over de poortenbalk heen in een vak geraakt.
3. Een schijf die, anders dan door de poortenbalk, uit het vak geraakt en op welke manier dan ook:

a. terugkomt in hetzelfde vak,
b. terugkomt in één van de overige vakken,
c. op één van de wanden van het vak blijft rusten en geen contact heeft met de bodem van  het vak of  met een of meerdere schijven in het vak (zie de toelichting hieronder).
d. Een schijf niet van de speler die om de een of andere reden in de bak terechtkomt.  In bovenstaande gevallen neemt de jury de schijf direct uit het spel.
Toelichting punt 3.c
de schijf is uit het vak en wordt dus direct weggenomen:
de schijf is in het vak en wordt dus niet weggenomen:

4. Een schijf die terugkomend, de streep aan de achterkant van de afzetbalk geheel is gepasseerd.  De speler moet deze schijf na toestemming van de jury uit de bak nemen en naast de bak aan de  kant van het jurylid leggen, zodanig dat deze gescheiden is van de overige schijven die nog  gespeeld moeten worden.
e. Een schijf is in het vak als deze onder de afzetbalk door, de voorkant van de poortenbalk geheel is  gepasseerd. In twijfelgevallen dient de jury een recht afsluitlatje tegen de voorkant van de poortenbalk te  schuiven, beweegt hierbij de schijf dan is deze niet in het vak.
f. De jury stapelt de schijven op stapels van 4 voor de eerste 4 in het vak zittende schijven. De volgende  stapels op 3, zie figuur 3. De onderste schijf van de eerste stapel in alle 4 vakken wordt los van de  achterwand geplaatst; max. 5 mm.

4 PUNTENTELLING

De puntentelling dient als volgt te geschieden:
in elk vak 1 schijf = 20 punten,
in elk vak 2 schijven = 40 punten,
in elk vak 3 schijven = 60 punten, enz.

Bevinden zich buiten deze berekening nog meer schijven in een vak dan tellen deze schijven elk voor  de punten van dat vak.
Voorbeeld:
In elk vak liggen 5 schijven en een extra schijf in vak 4.
De telling is dan 100 + 4 = 104 punten.
Maximaal haalbaar is dus 148 punten.
Boven de maximale score van 148 punten kan nog een bonus van maximaal 8 punten worden behaald  indien de speler de score van 148 punten behaald heeft in maximaal twee onderbeurten.
Indien 148 in één onderbeurt is behaald krijgt de speler twee keer één schijf terug. Is de 148 behaald in  twee onderbeurten, dan krijgt de speler één keer één schijf terug.
De schijf wordt gespeeld waarna opnieuw wordt gestapeld.
Indien de schijf twee keer terug moet  worden gegeven, wordt diezelfde schijf nogmaals gespeeld. Alleen het resultaat van de gespeelde schijf  in de eerste en, indien van toepassing, tweede keer telt. Het aantal behaalde bonuspunten wordt  berekend volgens bovenstaande puntentelling, maximaal kan dus twee keer 4 bonuspunten worden  behaald.  De uiteindelijke score is de som van de behaalde punten en bonuspunten.

Voorbeelden.
1. Een speler heeft 148 punten gescoord in twee onderbeurten. Hij krijgt nu nog één schijf terug, welke hij  in vak 2 werpt.  De speler heeft nu 148 + 2 = 150 punten behaald.
2. Een speler heeft 148 punten gescoord in één onderbeurt. Hij krijgt nu nog twee keer één schijf terug. De  eerste keer werpt hij deze in vak 4, de tweede keer in vak 1. De speler heeft nu 148+4+1=153 punten  gescoord.

5 SPELVOLGORDE

Een sjoelbeurt bestaat uit 3 onderbeurten in de volgende volgorde te spelen:
a. De speler telt de 30 schijven.
b. Na toestemming van de jury werpt de speler deze 30 schijven en geeft duidelijk te kennen dat alle  schijven geworpen zijn.
c. De jury bepaalt welke schijven in de vakken mogen blijven en geeft de resterende schijven terug,  evenals de schijven die tot de uitzonderingen behoorden volgens art. 3.2.d.
d. De jury stapelt vervolgens de schijven en geeft hierna toestemming met de resterende schijven te  spelen. Het stapelen geschiedt volgens het spelreglement. De speler controleert de terug te  ontvangen schijven en start met de 2e onderbeurt.
e. Na de 2e onderbeurt volgt de behandeling volgens c. en d.
f. De speler werpt daarna voor de laatste maal met de dan overgebleven schijven, de 3e onderbeurt.
g. De jury bepaalt vervolgens weer welke schijven in de vakken mogen blijven en gaat dan tot de  puntentelling over. De jury zegt aan de speler de score en na instemming van de speler wordt het  resultaat genoteerd op de wedstrijdkaart, welke daarna desgewenst aan de speler wordt getoond.
h. Als een speler in twee onderbeurten 148 heeft geworpen, dan krijgt hij één schijf terug om te proberen  nog maximaal 4 bonuspunten te behalen zoals is beschreven in art. 4.  Wordt in één onderbeurt 148 gescoord, dan krijgt de speler twee keer één schijf terug om te  proberen nog maximaal 8 bonuspunten te behalen zoals is beschreven in art. 4.
i. Zijn na de 1e of 2e onderbeurt reeds alle schijven in de vakken, maar is er geen 148 gescoord, dan  gaat de jury over tot de puntentelling.

6 BEPALINGEN

a. Een speler mag naar eigen keuze zittend of staand sjoelen, maar blijft tijdens en na het spel te allen tijde  achter de bak.
b. Een speler mag op verzoek 5 schijven op proef spelen.
c. Na aanvang van een beurt, dus na het werpen van de eventuele 5 proefschijven, mag niet meer aan de  sjoelbak geschoven worden. Iedere speler draagt er zorg voor dat de bak in de oorspronkelijke stand  terug geplaatst wordt. Een speler mag geen veranderingen aan het spelmateriaal aanbrengen door  glijmiddelen of tussentijds poetsen.
d. Als tijdens het spelen een schijf breekt dan moet de gehele beurt opnieuw gespeeld worden.
e. Als een spel met meer dan 30 schijven is gespeeld dan vervalt de beurt en moet opnieuw gespeeld  worden.
f. Is het spel met minder dan 30 schijven gespeeld dan is geen correctie mogelijk.
g. Tijdens het sjoelen mag de jury niet praten en/of andere handelingen verrichten die de speler kunnen  beïnvloeden. Alleen op verzoek van de speler mag de jury aangeven hoeveel schijven in de vakken zijn.
h. Op de afzetbalk mogen geen schijven geplaatst worden.
i. De speler mag onder de bak 4 rubberen strips plaatsen. Twee nabij de afzetbalk (één links, één rechts),  twee nabij de poortenbalk (één links, één rechts). Deze vier strips hebben dezelfde afmetingen, te weten  maximaal 60 mm lang, maximaal 25 mm breed en maximaal 3 mm hoog. Als de organisatie door middel  van dit soort strips of op een andere wijze ervoor heeft zorg gedragen dat de bak niet kan gaan  schuiven tijdens het spel dan mag de speler geen eigen strips plaatsen..